S’ha publicat la resolució de 17 de juny de 2021, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2021, ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana.

Enllaç per a la descàrrega de la Resolució en el DOGV

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUDA

Aquelles persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, magatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d’empreses) d’acord amb l’article 4 de l’Ordre 30/2010, de 3 d’agost de 2010 de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la que s’aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

REQUISITS

  • Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d’empreses) d’acord amb l’article 4 i l’article 34 de l’Ordre 30/2010, de 3 d’agost de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).
  • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
  • No concórrer cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  • Haver abonat les quotes de manteniment anual per control i certificació en l’exercici corresponent a la convocatòria.

ON I QUAN DEMANAR L’AJUDA

El termini  per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9114 de 25.06.2021).

Es podrà presentar la sol·licitud telemàticament al següent enllaç.

MÉS INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR