Us informem de les diferents línies d’ajudes que hi ha des de la Generalitat Valenciana per a l’anualitat 2022.

EUATOP : Emprenedoria

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 25 de gener de 2022 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2022.

CMAPY4: AVALEM ARTESANIA

Les despeses susceptibles d’obtindre finançament per aquestes ajudes són les següents:
– Participació com a expositora en certàmens firals, incloses les realitzades fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d’espai i estand, així com les de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d’aquest.
– Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com les d’incorporació de disseny en la definició i execució del producte.
– Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en la web, si és el cas.
– Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.
– Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l’entitat organitzadora.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 10 de gener de 2022 i finalitzarà el 4 de febrer de 2022.

CMRUPY: AVALEM COMERÇ RURAL

Es consideraran subvencionables les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, vinculada a l’establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, en els establiments ubicats o que s’implantaran en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservei de propietat pública o privada.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 10 de gener de 2022 i finalitzarà el 4 de febrer de 2022.

CMIAPY: EMPRENEM COMERÇ

Les ajudes hauran d’anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:
– Del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat.
– O de la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 10 de gener de 2022 i finalitzarà el 4 de febrer de 2022.

INPYME: PYMES INDUSTRIALS

Ajudes en matèria d’industrialització per a inversions de PYMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la cinquena fase d’implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l’exercici 2022 (INPYME). Indústria.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 11 de gener de 2022 i finalitzarà el 4 de març de 2022.