El Consell de la Generalitat Valenciana ha publicat el Decret 29/2021, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn, per la Covid-19.

Enllaç per a la descàrrega del Decret en el DOGV

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUDA

Qualsevol persona o entitat que gestione una activitat d’oci nocturn qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica. Ara bé, ha de ser qui haja explotat econòmicament l’establiment des del passat 17 d’agost fins a la data de sol·licitud de l’ajuda.

No importa si és el titular de la llicència, el propietari, l’arrendatari, etc però ha d’explotar econòmicament algun dels següents establiments classificats en tipus A o tipus B segons la seua dimensió, costos i model de gestió:

Tipus A
Pub
Café Cantant
Café Concert
Café Teatre

Tipus B
Discoteques
Salas de Ball
Salas de Festa

REQUISITS

Els sol·licitants han d’estar donats d’alta com a autònoms o donats d’alta en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal Tributària en el moment de demanar l’ajuda. En tots els casos és un requisit tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

No poden tindre ajuda els establiments que hagen sigut sancionats per incomplir la normativa d’espectacles o tinguen alguna sentència ferma per incomplir la normativa contra la COVID19.

No és obligatori estar al corrent de les obligacions tributàries i la Seguretat Social.

EN QUÈ CONSISTEIX L’AJUDA?

Es tracta d’ajudes directes a les empreses dotades amb un pressupost total de 8 milions d’euros. L’import depén de la mena d’establiment:

· Pubs i cafés del tipus A: 7000 euros
· Discoteques i sales del tipus B: 28.500 euros

Les ajudes s’han de destinar a despeses corrents i laborals realitzats en 2021 i és obligatori mantindre l’activitat com a mínim 6 mesos a partir de que es notifica la concessió de l’ajuda.

Només s’atorga una ajuda per establiment.

Aquesta subvenció és compatible amb la resta d’ajudes de la Generalitat. Ara bé, en la sol·licitud hauràs d’informar sobre totes les subvencions que has rebut i també les que tens sol·licitades.

Tingues en compte que aquestes ajudes estan subjectes a un règim europeu que es diu «minimis». Si has sol·licitat unes altres dins d’aquest règim en 2019, 2020 o 2021 mai has de superar els 200.000 euros entre totes elles.

ON I QUAN DEMANAR L’AJUDA DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

El termini  per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 12.00 hores del dimarts 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del divendres 2 d’abril de 2021.

Els formularis que has d’emplenar per a presentar la sol·licitud

Es podrà presentar la sol·licitud telemàticament a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21512