Descarregat l’enllaç de l’extracte de l’ordre ICT/1296/2022 per la que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes, en concurrència no competitiva, a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (primera convocatòria).

Actuacions objecte d’ajuda i quanties màximes

a) Assessorament inicial per a la implantació de tecnologies: servei de consultoria especialitzada, a fi d’oferir coneixements experts en matèria de transformació digital que proporcionen idees a la pime perquè siga més competitiva i millore el seu model empresarial gràcies a la utilització de les noves tecnologies (quantia màxima 10.000 euros).

b) Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques: inclouran l’aplicació pràctica de coneixements experts tècnics i serveis en matèria de transformació digital, incloses instal·lacions d’assaig i experimentació, per a permetre a la pime comprovar la viabilitat tècnica d’una idea, per mitjà de l’evidència de la seua funcionalitat i potencial (quantia màxima 20.000 euros).

c) Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia: accions grupals, tallers, sessions de mentorització o qualsevol altra metodologia d’ensenyament que es considere adequada per a la transmissió de coneixement al cas concret de la pime i la tecnologia que desitja implantar. S’estima una duració mitjana de 35 hores de formació especialitzada (quantia màxima 5.000 euros).

d) Assessorament en la cerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: recolzar a les pimes mitjançant l’estudi de les necessitats financeres requerides per a la implementació de la tecnologia i la cerca dels instruments i institucions adequats als quals recórrer com a fonts de finançament, podent incloure orientació i suport en el desenvolupament de la documentació a presentar (quantia màxima 5.000 euros).

e) Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació: facilitar la transferència d’experiència i coneixements especialitzats entre les regions, en particular posant en contacte a pimes establides en una regió amb EDIH establits en altres regions que resulten més idonis per a prestar els serveis pertinents, incentivar l’intercanvi de capacitats i coneixement, iniciatives conjuntes i bones pràctiques (quantia màxima 5.000 euros).

Termini de presentació de sol·licituds

Es podran presentar, d’acord amb el que s’estableix en l’article 16, una vegada transcorreguts vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i fins al 30 de setembre de 2025. Aquest termini conclourà abans si s’esgotara el crèdit pressupostari d’aquesta convocatòria, conforme al que s’estableix en l’article 19.1 de l’ordre de bases.