Us informem de la subvenció dirigida als hostalers de la Comunitat Valenciana que incloguen en la seua carta un percentatge significatiu de productes emparats per les figures de qualitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana.

Quantia de l’ajuda

L’ajuda màxima per establiment serà de 10.000 euros. L’ajuda màxima concedida a un sol beneficiari serà la que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

Termini de presentació fins al 20/09/2022

Un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9408, de 19.08.2022).

Més informació