Us informem de les diferents línies d’ajudes a cooperatives i societats laborals que hi ha des de la Generalitat Valenciana per a l’anualitat 2022.

ESEILS – Ajudes per a la Incorporació de persones desocupades

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions  les cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, per a l’actuació d’incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats al territori de la Comunitat Valenciana, com a sòcies treballadores o sòcies de treball, de persones desocupades i de persones amb contracte de treball de caràcter temporal, en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s’integren com a sòcies, sempre que complisquen els requisits que s’indiquen a les bases.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 31/01/2022 i finalitzarà el 30/06/2022.

ESEMDI – Inversions (sense obra) en cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció.

Realització d’inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d’economia social, per mitjà d’una millora de la seua competitivitat i de facilitar la seua consolidació.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 31/01/2022 i finalitzarà el 31/03/2022.

ESEMOB – Inversions (en obra i instal·lacions tècniques) en cooperatives, societat laborals i empreses d’inserció.

Realització d’inversions en obres i instal·lacions tècniques en cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d’economia social, per mitjà d’una millora de la seua competitivitat i de facilitar la seua consolidació.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 31/01/2022 i finalitzarà el 01/03/2022.

ESCREA – Constitució de noves cooperatives o societats laborals, la FUSIÓ o ABSORCIÓ d’aquestes, o la CREACIÓ DE GRUPS cooperatius.

Se subvencionen determinades despeses corrents vinculades a la constitució i posada en marxa.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 31/01/2022 i finalitzarà el 30/06/2022.

ESEAST – ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES a cooperatives i societats laborals.

a) Contractació de directors i gerents, durant el primer exercici en què estiga vigent el contracte pel qual se sol·licita l’ajuda.
b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, excepte els que s’exigisquen en la tramitació d’expedients administratius per a l’obtenció d’autoritzacions i/o subvencions.
c) Informes econòmics i auditories, sempre que els uns i les altres no es realitzen per a complir una obligació normativament establida.
d) Assessorament en les diferents àrees de la gestió empresarial. Aquest supòsit no es podrà referir a tasques d’assessorament que, per la seua naturalesa, tinguen caràcter ordinari i continuat en l’activitat de l’empresa, sinó que s’han de circumscriure únicament a les de caràcter extraordinari que afecten la viabilitat d’aquesta o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització o a la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació que contribuïsquen a una millora de la seua competitivitat.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el 31/01/2022 i finalitzarà el 31/03/2022.

SESSIÓ INFORMATIVA organitzada per AESAL-CV (Agrupación Empresarial de Sociedades Laborales y Economía Social de la Comunidad Valenciana) el dimecres 16/02/2022 a les 16.00 hores. Inscripcions mitjançant el següent enllaç: https://aesal-cv.org/jornada-ayudas-sociedades-laborales/