Us informem des de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica d’aquesta ajuda,

Objecte: Fomentar la realització d’inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar el seu rendiment global i garantir la seua sostenibilitat i adaptació al mercat, mitjançant la implementació de plans de millora, la implementació del qual deu d’aquests ha de justificar la consecució d’algun dels objectius següents:

a) Millora de les condicions de l’entorn de treball, de les condicions tècniques i mediambientals de l’explotació, així com d’higiene i benestar animal.

b) Millora de l’eficiència dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d’inputs i de l’impacte mediambiental de l’explotació.

c) Mesures de diversificació que afavorisquen el desenvolupament d’activitats en cicle tancat, o minimitzen els riscos empresarials i l’impacte mediambiental.

d) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat. e) Millora de la conservació de l’entorn natural.

Despeses subvencionables:

  • Construcció o adquisició de béns immobles
  • Compra de terrenys
  • Implantació i reestructuració de cultius permanents
  • Instal·lacions de reg
  • Altres instal·lacions: condicionament, comercialització i transformació; reducció de l’impacte ambiental o increment de l’eficiència energètica, i/o utilització d’energies renovables
  • Maquinària, vehicles de càrrega i descàrrega i transport, i altres equips inclosos els informàtics (excepte béns de segona mà)
  • Costos generals: despeses de projectes, honoraris d’arquitectes i d’enginyers, assessoraments, etc.
  • Adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisició de patents, llicències, drets d’autor o marques registrades

Dirigit a: Persones físiques, entitats inscrites en el Registre d’entitats de titularitat compartida i entitats associatives amb personalitat jurídica que complisquen la definició de PIME, titulars d’explotacions agràries.

Termini sol·licitud: fins al 24/04/2023

Consulta les bases reguladores

Consulta la convocatòria

Consulta l’extracte

Tramitació i més informació